Somemoyo (Aiko Kenmochi)
Miyuki Ono (Somemoyo)
Kumiko Machida (Somemoyo)
Kyoko Takahashi
KISAIYA Mayumi Sekiguchi
Sachiko Midorikawa
Fujiko Ishibashi

Hyakki Yagyo -The first night- Edo Kaiki

12:30 - 19:00 (Sun, Holiday and Last day will close at 17:00)
*changes may be made depending on situation

Somemoyo (Aiko Kenmochi)

Somemoyo (Aiko Kenmochi)

Miyuki Ono (Somemoyo)

Miyuki Ono (Somemoyo)

Kumiko Machida (Somemoyo)

Kumiko Machida (Somemoyo)

Kyoko Takahashi

Kyoko Takahashi

KISAIYA Mayumi Sekiguchi

KISAIYA Mayumi Sekiguchi

Sachiko Midorikawa

Sachiko Midorikawa

Fujiko Ishibashi

Fujiko Ishibashi